Research and Development.

- ศูนย์ควบคุม วิจัยและพัฒนาคุณภาพคอนกรีตครบวงจร
- ศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานคอนกรีตและผลิตภัณฑ์
  คอนกรีตสำเร็จรูปต่างๆ
- ศูนย์กลางการออกแบบพรีคาสท์ให้ตอบโจทย์ของลูกค้า
- ห้องทดสอบคุณภาพคอนกรีต