บ้าน > แผ่นพิ้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มอก.

ใช้สำหรับอาคารที่พักอาศัย โครงการหมู่บ้าน งานสะพาน โครงสร้างธรณีเทคนิค ฯลฯ

ภายใต้ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 828-2546 ยาวไม่เกิน 3.80 ม. ใช้ 4 มม. PCY.
สำหรับความยาวไม่เกิน 4.00 ม. ใช้ 4 มม. PCY. หมายเลข 5 , 6 , 7 line

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ใช้สำหรับอาคารพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ทำรั้ว กำแพงกันดิน ฯลฯ

สำหรับแผ่นพื้นยาวต่ำกว่า 0.95 ม. ให้ใช้ PCY 4-7 ชิ้น

สำหรับความยาวตั้งแต่ 0.95 ม. – 3.00 ม. ให้ใช้ PCY 4 มม. 4 สาย
ยาวตั้งแต่ 3.01 ม. – 4.00 ม. ใช้ 4 มม. PCY 5 สาย

สำหรับความยาวตั้งแต่ 4.01 ม. – 4.50 ม. ใช้ 4 มม. พีซีวาย. 6 สาย
ยาวตั้งแต่ 4.51 ม. – 5.00 ม. ใช้ 7 ชิ้น 4 มม. PCY

*ยกเว้นแผ่นพื้นที่ใช้รองรับท่อ Slab ยาว 2 ม. ใช้ PCY 4 มม. 3 เส้น
*แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง SJC สามารถผลิตแบบได้ขนาด 5 มม. PCY มีความยาวเท่าใดก็ได้
*แผ่นคอนกรีตอัดแรง SJC สามารถผลิตแผ่น PCY ได้ถึง 8 แผ่น