บ้าน > บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต

ใช้สำหรับดักขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสีย เพื่อที่จะได้ลงไปขุดลอกได้
มีชนิดทางระบายน้ำแบบมาตรฐาน ได้แก่ แบบ 1 ทาง 2 ทางตรง 2 ทางฉาก 3 ทาง 4 ทาง และ สินค้าสั่งผลิต
บ่อพักคอนกรีตไว้ใช้สำหรับท่อ ขนาด 0.30×1.00 ม. | 0.40×1.00 ม. | 0.50×1.00 ม. | 0.60×1.00 ม. | 0.80×1.00 ม. | 1.00×1.00 ม. | 1.20×1.00 ม.

บ่อพักคอนกรีต


บ่อพัก แบบ 4 ทาง


บ่อพัก แบบ 3 ทาง


บ่อพัก แบบ 2 ทางตรง


บ่อพัก แบบ 2 ทางฉาก


บ่อพัก แบบ 1 ทาง