บ้าน > ปรัชญาธุรกิจ

ปรัชญาธุรกิจ

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน และมุ่งมั่นสร้างสัมพันธภาพ กับสังคมรอบข้างการปฏิบัติงาน จะเลือกวิธีการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ค่านิยมขององค์กร

  • เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประการ
  • เราทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อทำเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จ
  • เราเคารพในศักดิ์ศรี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้น